Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

do klas pierwszych
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio
w Szczecinie
w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio przebiega zgodnie z miejskim, elektronicznym NABOREM 2016 dla gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 oraz tradycyjnie (niezależnie od elektronicznego), przez sekretariat szkoły. Obowiązują jednakowe zasady punktacji.

W ramach postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:

 • wyniki sprawdzianu szóstoklasisty,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy,
 • aktywność społeczna,
 • rozmowa kwalifikacyjna z ks. Dyrektorem.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA

1. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (maksymalnie 40 punktów):

W przypadku przeliczania na punkty wyników sprawdzianu, wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2.

Maksymalna ilość punktów, którą można otrzymać za wynik sprawdzianu:

 • z części pierwszej - 20 punktów;
 • z części drugiej - 20 punktów.

2. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 5 punktów

3. Osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy (maksymalnie 13 punktów):

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a) – d), artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

4. Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

5. Rozmowa kwalifikacyjna z ks. Dyrektorem (maksymalnie 10 punktów).

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:

a) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

a następnie liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

b) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów,
 • dobrym – przyznaje się 12 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu, przelicza się na punkty, w sposób określony w a)-b), oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie.

7. Maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji – 70 punktów.

8. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ks. Dyrektorem.

9. Do szkoły będą przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów i pozytywnym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej z ks. Dyrektorem, aż do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

Collegium Salesianum | Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące Tow. Salezjańskiego

Wykonanie: MadeNet.pl

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie.