Historia szkoły

Wychowanie jest sprawą serca

Ks. Jan Bosco

 

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego

LOTS rozpoczęło swą działalność 1 września 1995 roku.

Decyzją Nr KO.III.021 / 38 / 96 Kuratora Oświaty w Szczecinie 22 marca 1996 roku liceum otrzymało uprawnienia szkoły publicznej.

LOTS przy ul. Św. Jana Bosko 1 / dawna ulica Witkiewicza / jest niepubliczną, katolicką, średnią szkołą ogólnokształcącą o uprawnieniach szkoły publicznej, działającą na podbudowie gimnazjum.

Liceum zostało erygowane przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii Św. Wojciecha z siedzibą w Pile, a wybudowane pod kierownictwem ks. dyrektora Lucjana Gierosa.

Pierwszym dyrektorem szkoły został ks. mgr Maciej Szczepankiewicz, zaś pierwszym katechetą i wychowawcą powstałych w tym roku dwóch klas mianowano ks. mgr Marka Wosia.

Od samego początku w szkole, obok księży salezjanów, pracują również nauczyciele świeccy.

 

LOTS, istniejące już 18 lat, kształci młodzież w duchu wartości chrześcijańskich, zgodnie z pedagogiką świętego Jana Bosko – założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego.

 

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą koedukacyjną, kształcącą młodzież w cyklu trzyletnim, przygotowując ją do egzaminu dojrzałości.

Priorytetem placówki jest:

 • wszechstronny rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny młodzieży poprzez realizację wartości chrześcijańskich na bazie katolickiej nauki Kościoła.
 • umożliwienie młodzieży nabycie nowoczesnej wiedzy i poznanie zasad życia społecznego, zgodnie z ich uzdolnieniami i aspiracjami.
 • umiłowanie kultury i tradycji narodowych, wyrabianie wrażliwości na problemy sprawiedliwości i pokoju, własnego środowiska, narodu i świata
 • kształtowanie humanistycznej postawy uczniów, praca nad sobą, tak w sferze fizycznej, jak i moralno – duchowej, kształtowanie postawy służby drugiemu człowiekowi
 • wychowanie uczniów w wolności i dla wolności, w duchu szacunku dla osoby ludzkiej, tolerancji i współdziałania.

Bezpośredni nadzór nad działalnością szkoły i prawami związanymi z wychowaniem uczniów sprawuje Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria p.w. św. Wojciecha, ul. św. Jana Bosko 1 64-920 Piła.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły i realizacją programu dydaktycznego sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

Obecnym dyrektorem obu szkół : LOTS i GTS jest ks. mgr Mariusz Kowalski, zaś wicedyrektorem p. mgr Anna Proczkowska .

 

Zasady funkcjonowania obu szkół określa Statut Szkoły.

 

2. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęło swą działalność 1 września 1999 roku.

Jest niepubliczną szkołą katolicką, zorganizowaną na podbudowie szkoły podstawowej.

Wpisane do ewidencji szkół pod numerem WESiT – I – 43322 / 195 / 99, prawa szkoły publicznej otrzymało 27 maja 1999 roku.

Gimnazjum, zgodnie z założeniami reformy oświatowej, kształci i wychowuje uczniów w cyklu trzyletnim, przygotowując młodzież do podjęcia dalszej nauki w szkołach ogólnokształcących.

Organem założycielskim i prowadzącym GTS, podobnie jak w przypadku LOTS, jest Towarzystwo Salezjańskie: Inspektoria św. Wojciecha z siedzibą w Pile.

Pierwszym dyrektorem szkoły został ks. mgr M. Szczepankiewicz; wicedyrektorem – ks. mgr M. Woś, obecnie dyrektorem szkoły jest ks. mgr Mariusz Kowalski, zaś wicedyrektorem p. mgr Anna Proczkowska

 

Gimnazjum wychowuje młodzież zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości, opartym na zasadach moralności chrześcijańskiej, tradycjach narodowych i normach moralnych etyki humanistycznej.

Szkoła wychowuje uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej, ideałów demokracji, wolności i równości społecznej.

Gimnazjum jest szkołą koedukacyjną, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

GTS współpracując z rodzicami, instytucjami o charakterze lokalnym, zapewnia swoim wychowankom optymalne warunki rozwoju osobowego.

Niewątpliwe we współczesnej szkole atuty Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego to:

 • wysoki poziom nauczania
 • klasy z poszerzonym językiem angielskim i niemieckim
 • nauka języków klasycznych
 • klasy liczące maksymalnie 18 uczniów
 • programy szkolne skierowane na pracę indywidualną, tak z uczniem zdolnym, jak i z uczniem oczekującym wsparcia i opieki.
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad
 • bogata oferta kół zainteresowań
 • koła językowe
 • bezpieczeństwo na terenie szkoły - monitoring
 • dodatkowe zajęcia sportowe: SKS, ćwiczenia na siłowni i ergometrach
 • przyjkazna atmosfera, życzliwość, tolerancja
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi
 • udział w imprezach artystycznych miasta i regionu
 • pragmatyczne podejście do zdobywanej wiedzy.

Collegium Salesianum | Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące Tow. Salezjańskiego

Wykonanie: MadeNet.pl

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie.