Egzamin gimnazjalny 2018

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

ZASADY OGÓLNE

 1. Egzamin sprawdza wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 2. Składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.
 3. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

CZĘŚCI EGZAMINU

1. Część humanistyczna

 • Odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. (środa);
 • Egzamin obejmuje dwa zakresy: historię i wos oraz język polski
 • Zadania z historii i wos-u będą miały tylko formę zamkniętą;
 • Zadania z języka polskiego będą miały formę zamkniętą i otwartą (m.in. dłuższa wypowiedź pisemna)
 • Egzamin z historii i wos-u rozpocznie się o godz. 09.00 i będzie trwał 60 minut.
  Dla uczniów z dysfunkcjami można go wydłużyć o 20 minut;
 • Egzamin z języka polskiego zacznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut.
  Dla uczniów z dysfunkcjami można go wydłużyć o 45 minut;

2. Część matematyczno – przyrodnicza

 • Odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. (czwartek);
 • Egzamin obejmuje dwa zakresy: przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia. geografia, fizyka) oraz matematykę.
 • Zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych będą miały tylko formę zamkniętą;
 • Zadania z matematyki będą miały formę zamkniętą i otwartą;
 • Egzamin z przedmiotów przyrodniczych rozpocznie się o godz. 09.00. i będzie trwał 60 minut.
  Dla uczniów z dysfunkcjami można go wydłużyć o 20 minut;
 • Egzamin z matematyki rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 90 minut.
  Dla uczniów z dysfunkcjami można go wydłużyć o 45 minut;

3. Część językowa – język obcy nowożytny

 • Odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek);
 • Ta część posiada w swojej strukturze dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony;
 • Wszyscy uczniowie muszą zdawać egzamin na poziomie podstawowym;
 • Uczniowie, którzy wybranego przez siebie języka uczyli się w szkole podstawowej i jego naukę kontynuowali w gimnazjum, muszą również (obowiązkowo) zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym.
 • Uczniowie, którzy wybranego języka nie uczyli się w szkole podstawowej, a w gimnazjum uczą się go jako obowiązkowego i chcą go zdawać na poziomie rozszerzonym, maja do tego prawo.
 • Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 09.00. i będzie trwał 60 minut.
  Dla uczniów z dysfunkcjami można go wydłużyć o 20 minut;
 • Egzamin na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godz. 11.00 i będzie trwał 60 minut.
  Dla uczniów z dysfunkcjami można go wydłużyć o 30 minut.

PRZEBIEG EGZAMINU

1. Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły (godz. 8:20 - sala 115).

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sal egzaminacyjnych pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeżeli zostanie o to poproszony.

3. Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. w przypadku każdej części egzaminu - pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, dodatkowo na egzaminu z zakresu matematyki – linijkę. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Poza wymienionymi przyborami zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5. Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jest to godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.

6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:

 • zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;
 • wyrwać ze środka arkusza czterostronicową kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi (w części pierwszej z zakresu języka polskiego, w części drugiej z zakresu matematyki, w części z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym). Nie dotyczy to uczniów, którzy nie muszą przenosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 • sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy zawiera
  • zeszyt zadań i kartę odpowiedzi (w przypadku historii i wos-u, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego na poziomie podstawowym),
  • zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi (w przypadku języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie rozszerzonym);
 • sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu);
 • sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieść naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach.

7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zakończenia spraw organizacyjnych. Wówczas przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

8. Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

9. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.

10. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, (z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej);

b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca;

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi;

d) nie wypowiada uwag i komentarzy;

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

11. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

12. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie mają dodatkowe 5 minut aby sprawdzić poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań).
Po upływie 5 minut uczniowie, kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

14. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej (bez ponownego losowania numerów stolików).

15. Uczniowie posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy w szkole byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną i posiadają pozytywną opinię rady pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich dysfunkcji (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018, opublikowanym na stronie internetowej CKE.

16. Dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może zostać zdającemu unieważniony:

a) przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach;
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu , w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

W takim przypadku przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

b) przez dyrektora OKE albo dyrektora CKE w przypadku:

 • stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia;
 • zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu;
 • zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu;
 • niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

17. Uczeń, który:

a) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych bądź zdrowotnych,

b) przerwał albo któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, ma możliwość zdawania egzaminu w terminie dodatkowym.

Termin dodatkowy:

a) część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r.

 • historia i wos – godz. 9:00
 • język polski – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r.

 • przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00
 • matematyka – godz. 11:00

c) część język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r.

 • poziom podstawowy – godz. 9:00
 • poziom rozszerzony – godz. 11:00.

18. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Może być on złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną

19. Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

a) Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

b) przykładowe arkusze egzaminacyjne

c) arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017

d) sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.

WYNIKI EGZAMINU

1. Wynik ustalany jest w następujących sześciu zakresach: j. polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy na poziomie podstawowym, język obcy na poziomie rozszerzonym;

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu (na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik).

3. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
Na zaświadczeniu wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

WYNIK PROCENTOWY

Jest to odsetek punktów, które zdający zdobył za zadania z danego zakresu. Np. Zdający za zadania z matematyki zdobył 37 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia. Tak więc jego wynik procentowy będzie wynosił 74 %

WYNIK CENTYLOWY

Jest to odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Np. Zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Collegium Salesianum | Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące Tow. Salezjańskiego

Wykonanie: MadeNet.pl

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie.