Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego
w Szczecinie
w roku szkolnym 2018/2019

 

Podstawą do ustalenia zasad rekrutacji jest Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

§1. Postanowienia ogólne

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Podstawą przyjęcia do liceum jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego.

§2. Zasady punktacji

1. Punkty przyznawane za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

2. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę prezentują poniższe tabelki:

KLASA I A (HUMANISTYCZNA)

ocena/przedmiot

j. polski

matematyka

historia

język obcy

ilość pkt.

ilość pkt.

ilość pkt.

ilość pkt.

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

KLASA I B (PRZYRODNICZA)

ocena/przedmiot

j. polski

matematyka

biologia

geografia

ilość pkt.

ilość pkt.

ilość pkt.

ilość pkt.

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.

4. Osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy (maksymalnie 18 punktów):

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a) – d), artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie :

a) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

b) z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

a następnie liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

c) z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

a następnie liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

d) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 20 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 • dobrym – przyznaje się 13 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w a)-d), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego , której dotyczy zwolnienie.

§4. Zasady rekrutacji

1. Do szkoły będą przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów i pozytywnym wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej z ks. Dyrektorem, aż do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. Decyzja ks. Dyrektora o przyjęciu do szkoły jest ostateczna.

2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ks. Dyrektorem.

3. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Collegium Salesianum | Szkoła Podstawowa | Liceum Ogólnokształcące Tow. Salezjańskiego

Wykonanie: MadeNet.pl

Ważne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie.